Danh từ_Bài 4: Danh từ số nhiều

Danh từ số nhiều deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Sơ lược chung về danh từ số nhiều

• Thuận lợi:

Đối với dạng số nhiều, bạn không phải quyết định xem danh từ là  giống đưc, giống cái hay giống trung nữa. Chỉ có một dạng duy nhất là sử dụng quán từ “die”.

• Khó khăn:

Đối với dạng số nhiều, có rất nhiều kết thúc đuôi: “-n/-en,” “-r/-er,” “-e,” và “-s.” Thậm chí còn có khả năng rằng danh từ không hề thay đổi, bạn chỉ cần thay đổi quán từ.

không có một qui tắc chung nào đúng cho mọi trường hợp.

Danh từ số nhiều với “-n /-en”

Danh từ giống đực mà kết thúc bằng “-ent,” “-ant,” “-and,” “-or,” “-ist”:

der Student – die Studenten

der Polizist – die Polizisten

Danh từ giống cái mà kết thúc bằng “-in,” “-ion,” “-ik,” “-ung,” “-tät,” “-schaft,” “-keit,” “-heit”:

die Universität – die Universitäten

die Organisation – die Organisationen

99% các danh từ mà kết thúc bằng “-e”:

die Flasche – die Flaschen

die Tasse – die Tassen

Chú ý:

Đối với các danh từ tận cùng là “in”, chữ “n” được gấp đôi.

Ví dụ: “die Kellnerin” – “die Kellnerinnen

Danh từ số nhiều với “-e”

Nhiều danh từ giống đực:

der Baum – die Bäume

der König – die Könige

Nhiều danh từ giống cái một âm tiết

die Nacht – die Nächte

die Hand – die Hände

Chú ý:

Với các danh từ giống cái với a, o, u, luôn luôn thêm Umlaut (ä, ö, ü).

Với các danh từ giống đực, thường thêm Umlaut (ä, ö, ü). (không phải luôn luôn)

Danh từ số nhiều với “-r/-er”

Nhiều danh từ giống trung một âm tiết:

Ở dạng số nhiều, Umlaut được thêm vào

das Haus – die Häuser

das Kind – die Kinder

Chú ý:

Danh từ giống cái KHÔNG có kết thúc đuôi “-r”/ “-er” ở dạng số nhiều.

Danh từ số nhiều với “-s”

Tất cả các danh từ mà kết thúc bằng a, i, o, u, hoặc y:

das Sofa – die Sofas

das Auto – die Autos

die Omi – die Omis

das Hobby – die Hobbys

Nhiều danh từ mượn từ tiếng nước ngoài khác:

das Team – die Teams

der Job – die Jobs

Họ tên:

die Meiers (= Familie Meier)

die Müllers (= Familie Müller)

Danh từ số nhiều không có thêm kết thúc đuôi

Danh từ giống đựcgiống trung mà kết thúc đuôi “-el,” “-er,” và “en”.

Khi chúng không thêm kết thúc đuôi thì a,o,u sẽ được biến đổi thành Umlaut.

der Apfel – die Äpfel

der Vater – die Väter

das Brötchen – die Brötchen

Chú ý:

Danh từ giống cái mà kết thúc bằng “-el” sẽ hình thành dạng số nhiều bằng cách thêm “n”

Ví dụ: Die Kartoffel – die Kartoffeln

Danh từ mượn từ tiếng nước ngoài

Các từ được lấy từ tiếng Anh thường kết thúc với đuôi “s” ở dạng số nhiều.

Các từ được lấy từ tiếng Latinh hoặc tiếng Hy Lạp thường có dạng đặc biệt:

das Museum – die Museen

das Praktikum – die Praktika

Danh từ không có ở dạng số nhiều

Một số danh từ không thể có ở dạng số nhiều. Chúng chỉ có ở dạng số ít:

das Obst → không có ở dạng số nhiều (trái cây)

die Milch → không có ở dạng số nhiều (sữa)

der Durst → không có ở dạng số nhiều (cơn khát)

Những danh từ này đã mang nghĩa số nhiều ở số ít (trái cây) hoặc không thể đếm được (sữa, cơn khát).

Danh từ không có ở dạng số ít

Một số danh từ không thể có ở dạng số ít. Chúng chỉ có ở dạng số nhiều:

die Leute → không có ở dạng số ít (con người)

die Eltern → không có ở dạng số ít (bố mẹ)

die Ferien → không có ở dạng số ít (kỳ nghỉ)

Những danh từ này không thể có dạng số ít do nghĩa của chúng.

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử