Quán từ_Bài 11: Mẹo nhớ các bảng quán từ

Mẹo nhớ các bảng quán từ deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Bảng quán từ xác định

Ở bài quán từ xác định (xem chi tiết tại đây), ta đã xây dựng được bảng quán từ xác định như ở dưới đây:

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựcder Mannden Manndem Manndes Mannes
Giống cáidie Fraudie Frauder Frauder Frau
Giống trungdas Kinddas Kinddem Kinddes Kindes
Số nhiềudie Elterndie Elternden Elternder Eltern

Ngoài bảng quán từ quán định trên, ta còn có bảng quán từ không xác định, bảng quán từ phủ định và bảng quán từ sở hữu. Với những bạn mới bắt đầu học, để có thể ghi nhớ những bảng quán từ này không hề đơn giản một chút nào.

Tuy nhiên, bạn chỉ cần nhớ duy nhất bảng quán từ xác định này và biết thêm một vài quy luật nhỏ để có thể nhớ những bảng quán từ khác một cách dễ dàng.

Nếu như chưa tìm được sự tương đồng giữa các bảng quán từ với nhau, hãy quan sát sự so sánh bảng quán từ xác định với các bảng quán từ khác ở dưới đây.

So sánh bảng quán từ xác định với bảng quán từ không xác định

Ta so sánh bảng quán từ xác định với bảng quán từ không xác định như sau:

NominativNominativAkkusativAkkusativDativDativGenitivGenitiv
Giống đựcdereindeneinendemeinemdeseines
Giống cáidieeinedieeinedereinerdereiner
Giống trungdaseindaseindemeinemdeseines
Số nhiềudiediedender

So sánh bảng quán từ xác định với bảng quán từ phủ định

Ta so sánh bảng quán từ xác định với bảng quán từ phủ định như sau:

NominativNominativAkkusativAkkusativDativDativGenitivGenitiv
Giống đựcderkeindenkeinendemkeinemdeskeines
Giống cáidiekeinediekeinederkeinerderkeiner
Giống trungdaskeindaskeindemkeinemdeskeines
Số nhiềudiekeinedie keineden keinender keiner

So sánh bảng quán từ xác định với bảng quán từ sở hữu

Ta so sánh bảng quán từ xác định với bảng quán từ sở hữu như sau:

NominativNominativAkkusativAkkusativDativDativGenitivGenitiv
Giống đựcdermeindenmeinendemmeinemdesmeines
Giống cáidiemeinediemeinedermeinerdermeiner
Giống trungdasmeindasmeindemmeinemdesmeines
Số nhiềudiemeinedie meineden meinender meiner

Quy luật và mẹo nhớ

Sau khi quan sát các bảng so sánh ở trên, ta rút ra được quy luật để dễ nhớ các bảng quán từ như sau:

Nominativ giống đực, Nominativ giống trung và Akkusativ giống trung sẽ không cần chia đuôi quán từ.

Phần còn lại sẽ chia đuôi quán từ tương tự như quán từ xác định.

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử