Tính từ_Bài 5: Chia đuôi tính từ theo quán từ phủ định (Adjektivendung nach dem Negativartikel)

Chia đuôi tính từ theo quán từ phủ định (Adjektivendung nach dem Negativartikel) deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Bảng chia đuôi tính từ theo quán từ phủ định

Ta có bảng chia đuôi tính từ theo quán từ phủ định sau:

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựckein kleiner Hundkeinen kleinen Hundkeinem kleinen Hundkeines kleinen Hundes
Giống trungkein kleines Mädchenkein kleines Mädchenkeinem kleinen Mädchen keines kleinen Mädchens
Giống cáikeine kleine Katzekeine kleine Katzekeiner kleinen Katzekeiner kleinen Katze
Số nhiềukeine kleinen Häuserkeine kleinen Häuserkeinen kleinen Häusernkeiner kleinen Häuser

Mẹo nhớ cách chia:

Cách chia đuôi tính từ theo quán từ phủ định tương tự như cách chia đuôi tính từ theo quán từ không xác định nhưng có thêm ở dạng số nhiều.

Theo cột ngang:

  • Dạng số nhiều đuôi tính từ được chia –en.

Theo cột dọc:

  • 2 cách ở Dativ, Genitiv đều chia –en.

Phân tích một số ví dụ

Để hiểu rõ bảng trên ta sẽ phân tích một số ví dụ để hiểu rõ bản chất của việc chia đuôi tính từ theo quán từ phủ định.

Chia đuôi của những tính từ sau và giải thích lý do tại sao?

Ví dụ 1:

Kein neu_ Freund ist nett

Ở ví dụ trên, ta thấy “Kein neu_ Freund” đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Nominativ

kein Freund là giống đực.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –er sau tính từ neu:

Kein neuer Freund ist nett: Không có người bạn mới nào tốt bụng.  

Ví dụ 2:

Sie hat kein schön_ Portemonnaie

Ở ví dụ trên, ta thấy “kein schön_ Portemonnaie” đóng vai trò làm tân ngữ trực tiếp trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Akkusativ

kein Portemonnaie là giống trung.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –es sau tính từ schön:

Sie hat kein schönes Portemonnaie: Cô ấy không có chiếc ví đẹp nào.

Ví dụ 3:

Das Fahrrad ist in keinem gut_ Zustand.

Ở ví dụ trên, ta thấy “keinem gut_ Zustand” đóng vai trò ở cách Dativ

keinem Zustand là giống đực.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ gut:

Das Fahrrad ist in keinem guten Zustand: Chiếc xe đạp không ở trong tình trạng tốt.

Ví dụ 4:

Das ist die Praxis keines gut_ Tierarztes.

Ở ví dụ trên, ta thấy “keines gut_ Tierarztes” đóng vai trò ở cách Genitiv

keines Tierarztes là giống đực.

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ gut:

Das ist die Praxis keines guten Tierarztes: Đây không phải là phòng khám của bác sỹ thú y giỏi.

Ví dụ 5:

Keine schön_ Taschen sind hier.

Ở ví dụ trên, ta thấy “keine schön_ Taschen” đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Do đó nó sẽ đóng vai trò ở cách Nominativ.

Keine Taschen là số nhiều

Do đó nhìn vào bảng trên ta sẽ thêm đuôi –en sau tính từ schön:

Keine schönen Taschen sind hier: Không có những chiếc túi đẹp ở đây.

Bài tập

Chia đuôi tính từ theo quán từ phủ định vào các ô trống còn thiếu sau:

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựckeines grünen Baumes
Giống trungkeinem weichen Ei
Giống cáikeine frische Milch
Số nhiềukeine roten Tomaten

Đáp án

NominativAkkusativDativGenitiv
Giống đựckein grüner Baumkeinen grünen Baumkeinem grünen Baumkeines grünen Baumes
Giống trungkein weiches Eikein weiches Eikeinem weichen Eikeines weichen Eis
Giống cáikeine frische Milchkeine frische Milchkeiner frischen Milchkeiner frischen Milch
Số nhiềukeine roten Tomatenkeine roten Tomatenkeinen roten Tomatenkeiner roten Tomaten

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử