Cấu trúc câu_Bài 3: Câu hỏi Có – Không (Ja/Nein – Fragen)

Câu hỏi Có – Không (Ja/Nein – Fragen) deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Khái niệm về câu hỏi Có – Không

Câu hỏi Có – Không (Ja/ Nein Fragen) là loại câu hỏi bắt đầu bởi động từ và câu trả lời phải là “Ja”, “Nein” hoặc “Doch” (đối với câu hỏi phủ định).

Câu hỏi khẳng định

Câu hỏi khẳng định là loại câu hỏi không chứa các từ phủ định ở trong câu hỏi.

Đối với câu hỏi khẳng định thì câu trả lời bắt buộc là Ja (Có) hoặc Nein (Không)

Ví dụ:

“Spielst du gern Fußball?” (Bạn có thích chơi đá bóng không?)

Ja, ich spiele gern Fußball. (Có, tôi có thích chơi đá bóng.)

Nein, ich spiele nicht gern Fußball. (Không, tôi không thích chơi đá bóng.)

Câu hỏi phủ định

Câu hỏi phủ định là loại câu hỏi chứa các từ phủ định ở trong câu hỏi ví dụ như nicht hoặc kein.

Đối với câu hỏi phủ định thì câu trả lời bắt buộc là Doch (nếu không đồng quan điểm với câu hỏi) hoặc Nein (nếu đồng quan điểm với câu hỏi)

Ví dụ:

“Essen sie nicht gern Brot?” (Họ không thích ăn bánh mỳ à?)

Doch, sie essen gern Brot. (Có, họ có thích ăn bánh mỳ.) (Không đồng quan điểm với câu hỏi là không thích ăn bánh mỳ.)

Nein, sie essen nicht gern Brot. (không, họ không thích ăn bánh mỳ.) (Đồng quan điểm với câu hỏi là không thích ăn bánh mỳ.)

“Hast du keinen Durst?” (Bạn không khát à?)

Doch, ich habe Durst. (Có, tôi có khát.) (Không đồng quan điểm với câu hỏi là không khát.)

Nein, ich habe keinen Durst. (Không, tôi không khát.) (Đồng quan điểm với câu hỏi là không khát.)

Trật tự từ

Đối với câu hỏi Có – Không trật từ từ sẽ được sắp xếp như sau:

– Động từ sẽ đứng ở vị trí số 1.

– Chủ ngữ sẽ đứng ở vị trí số 2.

Vị trí số 1Vị trí số 2
Động từChủ ngữThành phần khác
Spielstdugern Fußball?
Essensienicht gern Brot?
Hastdukeinen Durst?

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử