Cấu trúc câu_Bài 5: Câu hỏi với giới từ (Fragen mit Präpositionen)

Câu hỏi với giới từ (Fragen mit Präpositionen) deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Sơ lược chung về câu hỏi với giới từ

Câu hỏi với giới từ là loại câu hỏi mà khi động từ sử dụng kết hợp với giới từ thì từ để hỏi cũng phải được kết hợp với giới từ đó.

Ví dụ một số động từ kết hợp với giới từ như:

denken an: nghĩ về

lachen über: cười về

warten auf: đợi

Hai trường hợp của câu hỏi với giới từ

Hai trường hợp xảy ra đối với câu hỏi với giới từ:

Trường hợp 1: Hỏi về người:

Khi đó ta sẽ sử dụng cấu trúc sau:

Giới từ + wen/wem

Trường hợp 2: Hỏi về vật:

Khi đó ta sẽ sử dụng cấu trúc sau:

wo (r) + Giới từ

Trường hợp 1: Hỏi về người

Đối với người, ta sẽ dùng 2 cấu trúc:

Giới từ – Akkusativ + wen

Giới từ – Dativ + wem

Ví dụ:

Sie wartet auf den Mann. (Cô ấy đợi một người đàn ông.)

Khi đó câu hỏi sẽ là:

Auf wen wartet sie? (Cô ấy đợi ai?)

Ich denke an Logan. (Tôi nghĩ về Logan.)

Khi đó câu hỏi sẽ là:

An wen denkst du? (Bạn nghĩ về ai?)

Ich rede mit meinem Freund. (Tôi nói chuyện với bạn của tôi.)

Khi đó câu hỏi sẽ là:

Mit wem redest du? (Bạn nói chuyện với ai?)

Er warnt seinen Freund vor dem Mann. (Anh ấy cảnh báo bạn của anh ấy về người đàn ông.)

Khi đó câu hỏi sẽ là:

Vor wem warnt er seinen Freund? (Anh ấy cảnh báo bạn của anh ấy về ai?)

Trường hợp 2: Hỏi về vật

Đối với vật ta sẽ dùng cấu trúc:

wo (r) + Giới từ

Nếu giới từ bắt đầu bằng một nguyên âm (a,e,i,o,u) thì -r- được thêm vào giữa wo- và giới từ.

1. Trường hợp 1: Giới từ không bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u)

wo + von → wowon

wo + vor → wovor

wo + für → wofür

wo + zu → wozu

wo + nach → wonach

wo + gegen → wogegen

2. Trường hợp 2: Giới từ bắt đầu bằng nguyên âm (a, e, i, o, u)

wo + r + auf → worauf

wo + r + um → worum

wo + r + über→ worüber

wo + r + unter→ worunter

wo + r + an → woran

wo + r + in → worin

Ví dụ:

Sie wartet auf den Brief. (Cô ấy đợi một lá thư.)

Khi đó câu hỏi sẽ là:

Worauf wartet sie? (Cô ấy đợi cái gì?)

Ich denke an den Film. (Tôi nghĩ về một bộ phim.)

Khi đó câu hỏi sẽ là:

Woran denkst du? (Bạn nghĩ về cái gì?)

Er warnt seinen Freund vor der Gefahr. (Anh ấy cảnh báo bạn của anh ấy về mối nguy hiểm.)

Khi đó câu hỏi sẽ là:

Wovor warnt er seinen Freund? (Anh ấy cảnh báo bạn của anh ấy về cái gì?)

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử