Động từ_Bài 34: Một số bài tập về dạng thay thế của câu bị động (Alternativen zum Passiv)

Một số bài tập về dạng thay thế của câu bị động (Alternativen zum Passiv) deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Bài tập về dạng thay thế của câu bị động

Bài 1

Viết lại các câu bị động sau bằng các cách khác nhau. Chú ý thì ở trong câu.

1. Die Verträge können geändert werden.

2. Das Abonnement konnte nicht gekündigt werden.

3. Der Computer hat ersetzt werden können.

4. Die Wunde hatte geheilt werden können.

5. Wie wird die Umweltverschmutzung aufgehalten werden können?

Bài 2

Xây dựng các tính từ với đuôi “-bar” hoặc “-abel” từ các động từ sau. Chú ý một số động từ có thể có 2 khả năng.

(reparieren, sehen, transportieren, erreichen, erklären, lösen, bezahlen, diskutieren)

Bài 3

Viết lại các câu bị động sau bằng cách sử dụng tính từ có đuôi cho sẵn.

1. Das Motorrad kann nicht mehr repariert werden. (-abel)

2. Das Möbelstück kann zum Transport zerlegt werden. (-bar)

3. Die Einrichtung kann jederzeit variiert werden. (-abel)

4. Das Wasser hat getrunken werden können. (-bar)

5. Das Urteil kann angefochten werden. (-bar)

6. Der Stift kann nicht angewendet werden. (-bar)

Bài 4

Viết lại các câu bị động sau bằng cách sử dụng cấu trúc sein + zu + động từ nguyên thể

1. Diese Maschine muss sofort abgestellt werden.

2. Die Aufgabe soll zuerst gelöst werden.

3. Die Tür muss abgeschlossen werden.

4. Eine CD darf nicht mit fettigen Fingern angefasst werden.

5. Der Computer muss immer richtig heruntergefahren werden.

6. Hier darf nicht geraucht werden.

Đáp án

Bài 1

Viết lại các câu bị động sau bằng các cách khác nhau. Chú ý thì ở trong câu.

1. Die Verträge können geändert werden. (Thì Präsens)

Man kann die Verträge ändern.

Die Verträge lassen sich ändern.

Die Verträge sind zu ändern.

Die Verträge sind änderbar.

2. Das Abonnement konnte nicht gekündigt werden. (Thì Präteritum)

Man konnte das Abonnement nicht kündigen.

Das Abonnement ließ sich nicht kündigen.

Das Abonnement war nicht zu kündigen.

Das Abonnement war unkündbar.

3. Der Computer hat ersetzt werden können. (Thì Perfekt)

Man hat den Computer ersetzen können.

Der Computer hat sich ersetzen lassen.

Der Computer ist zu ersetzen gewesen.

Der Computer ist ersetzbar gewesen.

4. Die Wunde hatte geheilt werden können. (Thì Plusquamperfekt)

Man hatte die Wunde heilen können.

Die Wunde hatte sich heilen lassen.

Die Wunde war zu heilen gewesen.

Die Wunde war heilbar gewesen.

5. Wie wird die Umweltverschmutzung aufgehalten werden können? (Thì Futur 1)

Wie wird man die Umweltverschmutzung aufhalten können?

Wie wird sich die Umweltverschmutzung aufhalten lassen?

Wie wird sich die Umweltverschmutzung aufzuhalten sein?

Wie wird die Umweltverschmutzung aufhaltbar sein?

Bài 2

Xây dựng các tính từ với đuôi “-bar” hoặc “-abel” từ các động từ sau. Chú ý một số động từ có thể có 2 khả năng.

Động từTính từ với đuôi “-bar”Tính từ với đuôi “-abel”
reparierenreparierbarreparabel
sehensehbar
transportierentransportierbartransportabel
erreichenerreichbar
erklärenerklärbar
lösenlösbar
bezahlenbezahlbar
diskutierendiskutierbardiskutabel

Bài 3

Viết lại các câu bị động sau bằng cách sử dụng tính từ có đuôi cho sẵn.

1. Das Motorrad kann nicht mehr repariert werden. (-abel)

Das Motorrad ist nicht mehr reparabel.

2. Das Möbelstück kann zum Transport zerlegt werden. (-bar)

Das Möbelstück ist zum Transport zerlegbar.

3. Die Einrichtung kann jederzeit variiert werden. (-abel)

Die Einrichtung ist jederzeit variabel.

4. Das Wasser hat getrunken werden können. (-bar)

Das Wasser ist trinkbar gewesen.

5. Das Urteil kann angefochten werden. (-bar)

Das Urteil ist anfechtbar.

6. Der Stift kann nicht angewendet werden. (-bar)

Der Stift ist nicht anwendbar.

Bài 4

Viết lại các câu bị động sau bằng cách sử dụng cấu trúc sein + zu + động từ nguyên thể

1. Diese Maschine muss sofort abgestellt werden.

Diese Maschine ist sofort abzustellen.

2. Die Aufgabe soll zuerst gelöst werden.

Die Aufgabe ist zuerst zu lösen.

3. Die Tür muss abgeschlossen werden.

Die Tür ist abzuschließen.

4. Eine CD darf nicht mit fettigen Fingern angefasst werden.

Eine CD ist nicht mit fettigen Fingern anzufassen.

5. Der Computer muss immer richtig heruntergefahren werden.

Der Computer ist immer richtig herunterzufahren.

6. Hier darf nicht geraucht werden.

Hier ist nicht zu rauchen.

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử