Danh từ_Bài 15: Quy trình chia tiếng Đức đúng cách

Quy trình chia tiếng Đức đúng cách deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Nguyên lý cơ bản cần nắm vững

Để có thể chia tiếng Đức đúng cách theo hướng dẫn sau, những kiến thức sau cần được nắm vững:

Bốn cách trong tiếng Đức (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv).

Giới từ.

Động từ với bổ ngữ.

Quy trình 4 bước

Trước hết, ta hãy cùng phân tích ví dụ sau để cùng hiểu rõ quy trình 4 bước chia tiếng Đức đúng cách:

“Der Mann gibt der Frau die Blumen.”

Bước 1: Xác định vị trí của chủ ngữ.

Chủ ngữ luôn luôn ở cách Nominativ.

Chủ ngữ là thành phần quan trọng trong câu và có thể dễ dàng tìm được ở trong câu. Chủ ngữ có thể là người hoặc vật đang thực hiện một hành động nào đó.

Hãy quay lại ví dụ của chúng ta:

Der Manngibtder Fraudie Blumen
Chủ ngữĐộng từ
Nominativ

Trong ví dụ trên “Der Mann” (Người đàn ông) là chủ ngữ.

“Der Mann” (Người đàn ông) thực hiện hành động “gibt” (đưa).

Bước 2: Có giới từ nào đứng trước danh từ không?

Giới từ luôn luôn quyết định cách cần chia. Hầu hết giới từ chỉ đi với một cách. Tuy nhiên có một số giới từ có thể đi với cả hai cách Akkusativ Dativ.

Nếu giới từ đứng trước danh từ:
Chia cách theo giới từ.

Nếu không có giới từ đứng trước danh từ:
Chuyển sang bước 3.

Quay lại ví dụ :

Der Manngibtder Fraudie Blumen
Chủ ngữĐộng từ
Nominativ

Trong trường hợp này không có giới từ đứng trước danh từ nên chúng ta sẽ chuyển sang bước 3.

Bước 3: Động từ có yêu cầu cách nào không?

Một vài động từ luôn luôn yêu cầu đối với cách phù hợp (động từ với bổ ngữ)

Ví dụ:

Đối với động từ “sein” yêu cầu cách Nominativ.

Đối với động từ “helfen” yêu cầu cách Dativ.

Nếu động từ yêu cầu cách:

Chia cách theo động từ.

Nếu động từ không có yêu cầu cách:

Chuyển sang bước 4.

Quay lại ví dụ :

Der Manngibtder Fraudie Blumen
Chủ ngữĐộng từ
Nominativ

Trong trường hợp này, động từ không có yêu cầu cách nên chúng ta sẽ chuyển sang bước 4.

Bước 4: Tân ngữ trực tiếp hay tân ngữ gián tiếp?

Trong các bài học về Akkusativ Dativ trước, thông thường tân ngữ trực tiếp sẽ dùng ở cách Akkusativ và tân ngữ gián tiếp sẽ dùng ở cách Dativ.

Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng trong trường hợp không có giới từ đứng trước danh từ và động từ không yêu cầu cách phù hợp.

Tân ngữ trực tiếp sẽ dùng ở cách Akkusativ.

  Tân ngữ trực tiếp là vật chịu tác động của một hành động do một đối tượng gây ra.

Tân ngữ gián tiếp sẽ dùng ở cách Dativ.

Tân ngữ gián tiếp là vật mà nhận được một thứ gì đó.

Quay lại ví dụ :

Der Manngibtder Fraudie Blumen
Chủ ngữĐộng từTân ngữ gián tiếpTân ngữ trực tiếp
NominativDativAkkusativ

Trong trường hợp này, người thực hiện hành động (“Der Mann” → Người đàn ông → chủ ngữ → Nominativ) – đưa thứ gì đó (“die Blumen” → những bông là vật chịu tác động của hành động “gibt” → tân ngữ trực tiếp → Akkusativ) đến một người nhận (“der  Frau” → người phụ nữ nhận được thứ gì đó → tân ngữ gián tiếp → Dativ).

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử