Quán từ_Bài 9: Quán từ phủ định (Negativartikel)

Quán từ phủ định (Negativartikel) deutschduonghoang

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng nói tiếng Đức của mình một cách nhanh nhất thì hãy tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z luyện nói 1:1 với người Đức

học tiếng đức online deutschduonghoang

Sơ lược chung về quán từ phủ định

Quán từ phủ định (Negativartikel) là quán từ để phủ định một danh từ nào đó.

Tương tự như các loại quán từ khác, quán từ phủ định đứng trước danh từ.

Ta có bảng quán từ phủ định sau:

Quán từ phủ định
Giống đựckein
Giống cáikeine
Giống trungkein
Số nhiềukeine

Cách sử dụng của quán từ phủ định

1. Danh từ với quán từ không xác định được phủ định với quán từ phủ định “kein”

Ví dụ:

Das ist ein Bleistift. (Đây là cái bút chì)

Phủ định câu trên với quán từ phủ định “kein” ta được:

Das ist kein Bleistift. (Đây không là cái bút chì)

2. Danh từ với quán từ trống được phủ định với quán từ phủ định “kein”

Ví dụ:

Wir haben Geld. (Chúng tôi có tiền)

Phủ định câu trên với quán từ phủ định “kein” ta được:

Wir haben kein Geld. (Chúng tôi không có tiền)

Biến cách của quán từ phủ định

Ta có bảng biến cách đầy đủ của quán từ không phủ định như sau:

NominativAkkusativDativGenitv
Giống đựckein Mannkeinen Mannkeinem Mannkeines Mannes
Giống cáikeine Fraukeine Fraukeiner Fraukeiner Frau
Giống trungkein Kindkein Kindkeinem Kindkeines Kindes
Số nhiềukeine Sternekeine Sternekeinen Sternenkeiner Sterne

Bài tập

Điền quán từ phủ định phù hợp vào bảng sau:

NominativAkkusativDativGenitv
Giống đực___ Lehrer ___ Lehrer ___ Lehrer ___ Lehrer
Giống cái ___ Tür ___ Tür ___ Tür ___ Tür
Giống trung ___ Mädchen ___ Mädchen ___ Mädchen ___ Mädchen
Số nhiều ___ Studenten ___ Studenten ___ Studenten ___ Studenten

Đáp án

Điền quán từ phủ định phù hợp vào bảng sau:

NominativAkkusativDativGenitv
Giống đựckein Lehrerkeinen Lehrer keinem Lehrer keines Lehrers
Giống cáikeine Türkeine Tür keiner Tür keiner Tür
Giống trungkein Mädchenkein Mädchen keinem Mädchen keines Mädchens
Số nhiềukeine Studentenkeine Studenten keinen Studenten keiner Studenten

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng nói tiếng Đức của mình một cách nhanh nhất thì hãy tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z luyện nói 1:1 với người Đức

học tiếng đức online deutschduonghoang

Các bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *