Tính từ_Bài 23: Một số bài tập về Gerundiv

Một số bài tập về Gerundiv deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Bài tập

Bài 1

Biến đổi Gerundiv sang các dạng tương đương.

1. Eine zu heilende Krankheit.

2. Ein zu beseitigender Schaden.

3. Eine aufzuhaltende Entwicklung

4. Ein leicht zu korrigierende Fehler.

Bài 2

Viết lại các câu dưới đây bằng cách sử dụng Gerundiv

1. Das ist eine Aufgabe, die man nicht lösen kann.

2. Der Brief enthält viele Fehler, die leicht korrigiert werden können.

3. Das ist ein Computer, der nicht repariert werden kann.

4. Das ist ein Kind, das schwer zu erziehen ist.

5. Das ist eine Eingangstür, die sich nicht öffnen lässt.

Đáp án

Bài 1

Biến đổi Gerundiv sang các dạng tương đương.

1. Eine zu heilende Krankheit.

Câu bị động với động từ khuyết thiếu: Eine Krankheit kann geheilt werden.

Dạng thay thế sich lassen + động từ nguyên thể: Eine Krankheit lässt sich heilen.

Dạng thay thế sein zu + động từ nguyên thể: Eine Krankheit ist zu heilen.

Dạng thay thế sein + tính từ có đuôi bar: Eine Krankheit ist heilbar.

2. Ein zu beseitigender Schaden.

Câu bị động với động từ khuyết thiếu: Ein Schaden kann beseitigt werden.

Dạng thay thế sich lassen + động từ nguyên thể: Ein Schaden lässt sich beseitigen.

Dạng thay thế sein zu + động từ nguyên thể: Ein Schaden ist zu beseitigen.

Dạng thay thế sein + tính từ có đuôi bar: Ein Schaden ist beseitigbar.

3. Eine aufzuhaltende Entwicklung

Câu bị động với động từ khuyết thiếu: Eine Entwicklung kann aufgehalten werden.

Dạng thay thế sich lassen + động từ nguyên thể: Eine Entwicklung lässt sich aufhalten.

Dạng thay thế sein zu + động từ nguyên thể: Eine Entwicklung ist aufzuhalten.

Dạng thay thế sein + tính từ có đuôi bar: Eine Entwicklung ist aufhaltbar.

4. Ein leicht zu korrigierende Fehler

Câu bị động với động từ khuyết thiếu: Ein Fehler kann leicht korrigiert werden.

Dạng thay thế sich lassen + động từ nguyên thể: Ein Fehler lässt sich leicht korrigieren.

Dạng thay thế sein zu + động từ nguyên thể: Ein Fehler ist leicht zu korrigieren.

Dạng thay thế sein + tính từ có đuôi bar: Ein Fehler ist leicht korrigierbar.

Bài 2

Viết lại các câu dưới đây bằng cách sử dụng Gerundiv

1. Das ist eine Aufgabe, die man nicht lösen kann.

Das ist eine nicht zu lösende Aufgabe.

2. Der Brief enthält viele Fehler, die leicht korrigiert werden können.

Der Brief enthält viele leicht zu korrigierende Fehler.

3. Das ist ein Computer, der nicht repariert werden kann.

Das ist ein nicht zu reparierender Computer.

4. Das ist ein Kind, das schwer zu erziehen ist.

Das ist ein schwer zu erziehendes Kind.

5. Das ist eine Eingangstür, die sich nicht öffnen lässt.

Das ist eine nicht zu öffnende Eingangstür.

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử