Giới từ_Bài 2: Giới từ đi với Akkusativ

Giới từ đi với Akkusativ deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Sơ lược về giới từ đi với Akkusativ

Giới từ đi với cách Akkusativ có nghĩa là danh từ hoặc đại từ mà giới từ liên quan đến nằm ở cách Akkusativ.

Một số giới từ đi với cách Akkusativ là: bis, durch, entlang, für, gegen, je, ohne, per, pro, um, via.

Giới từ bis + Akkusativ

a) Chỉ địa điểm: đến

Ví dụ:

Wir fliegen bis Barcelona: Chúng tôi bay đến Barcelona.

b) Chỉ thời gian: cho đến khi

Ví dụ:

Die Untersuchung dauerte gestern beim Arzt bis 10 Uhr: Sự khám bệnh đã kéo dài ở chỗ của bác sỹ cho đến 10 giờ.

Giới từ durch + Akkusativ

a) Chỉ địa điểm: xuyên qua

Ví dụ:

Wir fahren durch einen langen Tunel: Chúng tôi lái xe qua một đường hầm dài.

b) Chỉ thời gian: khắp, suốt

Cách Akkusativ sẽ đứng trước giới từ durch

Ví dụ:

Das Geschäft hat den ganzen Tag durch geöffnet: Cửa hàng đã mở cửa suốt cả ngày.

c) Chỉ cách thức: bằng cách

Ví dụ:

Durch regelmäßige Wiederholungen lerne ich die deutsche Sprache ohne Probleme: Bằng cách ôn tập thường xuyên tôi học tiếng Đức mà không có vấn đề gì.

durch (Tiền tố) như durchhalten, durchschneiden,…

Ví dụ:

Hältst du noch 4 Minuten durch?: Bạn cầm cự thêm 4 phút nữa được không?

Giới từ entlang + Akkusativ

entlang: dọc theo

Cách Akkusativ sẽ đứng trước giới từ entlang.

Ví dụ:

Den Fluss entlang gehe ich täglich spazieren: Tôi đi bộ dọc theo dòng sông mỗi ngày.

Nếu giới từ entlang đứng trước danh từ thì danh từ sẽ ở cách Genitiv.

Ví dụ:

Den Fluss entlang = Entlang des Flusses: dọc theo dòng sông

Giới từ für + Akkusativ

a) Chỉ thời gian: trong bao lâu

Ví dụ:

Er sucht eine Wohnung in Hamburg für 3 Monate: Anh ấy tìm kiếm một căn hộ ở Hamburg trong vòng 3 tháng

b) Chỉ mục đích: cho việc gì

Ví dụ:

Ich brauche einen Laptop für meine Arbeit: Tôi cần một chiếc máy tính xách tay cho công việc của tôi.

c) Cho ai

Ví dụ:

Peter hat ein Geschenk für seine Mutter gekauft: Peter đã mua quà cho mẹ của anh ấy.

d) Ủng hộ

Ví dụ:

Ich bin für Meinungsfreiheit: Tôi ủng hộ quyền tự do ngôn luận.

Giới từ gegen + Akkusativ

a) Chỉ thời gian: khoảng

Ví dụ

Ich werde dich gegen 10 Uhr abholen: Tôi sẽ đón bạn vào khoảng 10 giờ.

b) so với ai/ cái gì

Ví dụ:

Robert Lewandowski hat gegen Lionel Messi verloren: Robert Lewandowski đã thua so với Lionel Messi.

c) chống lại, đấu với ai/ cái gì

Ví dụ:

Wir kämpfen gegen den Feind: Chúng tôi chiến đấu chống lại kẻ thù.

d) đâm vào cái gì

Ví dụ:

Er ist mit dem Fahrrad gegen eine Mülltonne gefahren: Anh ấy đã đi bằng chiếc xe đạp đâm vào một thùng rác.

Giới từ je + Akkusativ

je: mỗi

Ví dụ:

Der Ölpreis je Barrel erreichte in diesem Monat einen Höchststand: Giá dầu mỗi thùng đã đạt đỉnh trong tháng này.

Giới từ ohne + Akkusativ

ohne: không có ai/ cái gì

Ví dụ:

Ohne Brille kann ich nichts lesen: Không có kính tôi không đọc được bất cứ thứ gì.

Cấu trúc ohne dass và ohne zu

Ví dụ:

Er ist verschwunden, ohne ein Wort zu sagen: Anh ấy đã biến mất, mà không nói một lời.

Deine Tochter ist eingeschlafen, ohne dass du ihr ein Lied vorgesungen hast: Con gái của bạn đã ngủ thiếp đi, mà bạn đã không hát cho cô ấy một bài hát.

Giới từ per + Akkusativ

per: qua

Ví dụ:

Er hat gestern per Kreditkarte gezahlt: Anh ấy đã thanh toán qua thẻ tín dụng vào hôm qua.

Wir kontaktieren Sie per E-Mail: Chúng tôi liên hệ với Ngài qua E-mail.

Giới từ pro + Akkusativ

pro: mỗi

Ví dụ:

Wie viel kostet es pro Woche?: Giá mỗi tuần là bao nhiêu?

Giới từ um + Akkusativ

a) Chỉ địa điểm: vòng quanh cái gì

Ví dụ:

Sie joggt um den See: Cô ấy chạy bộ vòng quanh hồ.

b) Chỉ thời gian: vào lúc (mô tả chính xác thời điểm)

Ví dụ:

Wir essen um sieben Uhr: Chúng tôi ăn vào lúc 7 giờ.

Cấu trúc um zu

Ví dụ

Ich lerne Deutsch, um in Deutschland arbeiten zu können: Tôi học tiếng Đức, để có thể làm việc ở Đức.

Giới từ via + Akkusativ

via: qua

Ví dụ:

Wir sind via Frankfurt nach München geflogen: Chúng tôi bay đến München qua Frankfurt.

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử