Trạng từ_Bài 2: Trạng từ chỉ địa điểm (lokale Adverbien)

Trạng từ chỉ địa điểm (lokale Adverbien) Trạng từ liên kết (Konjunktionaladverbien) deutschduonghoang

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Sơ lược về trạng từ chỉ địa điểm

Trạng từ chỉ địa điểm (lokale Adverbien) là trạng từ cho biết được hành động diễn ra ở đâu.

Trạng từ chỉ địa điểm thường đi với những từ để hỏi Wo (ở đâu), Woher (từ đâu), Wohin (đến đâu)

Trạng từ chỉ địa điểm đi với Wo, Woher và Wohin

a) Trạng từ chỉ địa điểm đi với Wo

Một số trạng từ chỉ địa điểm đi với Wo như rechts (ở bên phải), links (ở bên trái), hier (ở đây), draußen (ở bên ngoài), drinnen (ở bên trong), oben (ở bên trên), unten (ở bên dưới),..

b) Trạng từ chỉ địa điểm đi với Woher

Một số trạng từ chỉ địa điểm đi với Woher như von rechts (từ bên phải), von links (từ bên trái), von hier (từ đây), von draußen (từ bên ngoài), von drinnen (từ bên trong), von oben (từ bên trên), von unter (từ bên dưới),…

c) Trạng từ chỉ địa điểm đi với Wohin

Một số trạng từ chỉ địa điểm đi với Wohin như nach rechts (đến bên phải), nach links (đến bên trái), nach hier (đến đây), nach draußen (đến bên ngoài), nach drinnen (đến bên trong), nach oben (đến bên trên), nach unter (đến bên dưới),…

Ví dụ:

Sie müssen an der nächsten Ecke rechts abbiegen: Họ phải rẽ ở bên phải phải ở góc tiếp theo.

In Großbritannien fährt man links: Ở Anh người ta lái xe ở bên trái.

Das Treffen findet hier statt: Cuộc gặp diễn ra ở đây.

Es regnet draußen: Trời mưa ở bên ngoài.

Der Junge spielt drinnen: Cậu bé chơi ở bên trong.

Sử dụng giới từ hay trạng từ

Khi trả lời các câu hỏi Wo?, Woher? và Wohin?, ta có thể sử dụng giới từ hoặc trạng từ để trả lời

a) Ví dụ với từ để hỏi Wo:

Wo bist du? (Bạn đang ở đâu?)

Trả lời với giới từ: Ich bin im Keller. (Tôi ở trong tầng hầm)

Trả lời với trạng từ: Ich bin drinnen. (Tôi ở bên trong)

b) Ví dụ với từ để hỏi Woher:

Woher kommst du? (Bạn đến từ đâu?)

Trả lời với giới từ: Ich komme aus dem Keller. (Tôi đến từ tầng hầm)

Trả lời với trạng từ: Ich komme von drinnen. (Tôi đến từ bên trong)

c) Ví dụ với từ để hỏi Wohin:

Wohin gehst du? (Bạn đi đâu?)

Trả lời với giới từ: Ich gehe in den Keller. (Tôi đi đến tầng hầm)

Trả lời với trạng từ: Ich gehe nach drinnen. (Tôi đi đến bên trong)

Sự khác nhau giữa việc sử dụng giới từ và trạng từ:

a) Với giới từ, ta đề cập đến một địa điểm cụ thể, cố định và không thay đổi.

Quay lại ví dụ trên: Ich bin im Keller. (Tôi ở trong tầng hầm)

Trong trường hợp này vị trí của tôi ở địa điểm cụ thể là trong tầng hầm.

b) Với trạng từ, ta đề cập đến một địa điểm không cụ thể, không cố định và thay đổi tùy thuộc vào quan điểm của người nói.

Quay lại ví dụ trên: Ich bin drinnen. (Tôi ở bên trong)

Trong trường hợp này vị trí của tôi có thể ở bất cứ vị trị nào, miễn là ở bên trong, không nhất thiết là ở trong tầng hầm, có thể là ở trong nhà bếp hoặc nhà tắm…

Sách “Ngữ pháp tiếng Đức giải thích đơn giản” dày 463 trang in màu tổng hợp đầy đủ kiến thức ngữ pháp từ A1 đến C1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tải bản đọc thử